เอกสารเผยแพร่

mwg   MWG flyer 2    mwgpolandlawmarch-may17

สถิติ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ

Statistics, Policies and Laws related to Migrant Workers


Burmese version

โฆษณา